Klimatprogram och handlingsplan 2017 – 2020 - Västerås Stad

4354

Klimatförändringar Flashcards Quizlet

Då jag sedan tidigare myntat begreppet livsvärldspedagog, ges det en förklaring till begreppet. Avslutningsvis kritiseras den teori som framlagts. LO Redogör för begreppet AIS (Aeronautical Information Service) inkluderat status och relevans för IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) inkl. NOTAM. 2 010 08 02 00 Väsentliga definitioner LO Redogör för väsentliga definitioner inom AIP-, AIRAC-systemet, NOTAM och AIC inkluderat: – restriktionsområde – farligt område två synonyma begrepp Inom vetenskap används begreppet teori för något som är väl belagt, en lära. Ett exempel är utvecklingsläran, som bygger på Darwins tankar.

  1. Digitala sjökort siljan
  2. Human geography ap

Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska metoder. Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål. - på en grundläggande nivå redogöra för psykologins centrala perspektiv - förklara grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin - redogöra för grunderna inom biologisk psykologi Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna - tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt Redogör kort för följande begrepp: a) Kontraktsvård: b) Fotboja (IÖV): Del 1 – Realia Svarshäfte Sida 8 av 12 19 september 2018 19. Vilka tycker att räntenivån är för hög eller låg.

Under 1900-talet har trädgränsen höjts med cirka 100–150 meter i de svenska fjällen, kopplat till klimatuppvärmningen tillsammans med ändrad markanvändning. centrala begrepp som studien lutar sig mot och som kommer att användas frekvent samt en redovisning av studiens teoretiska perspektiv.

Växthuseffekten, så funkar den! – Naturskyddsföreningen

Koldioxid är därför den växthusgas som har störst påverkan på växthuseffekten. 2.1 Koldioxid. Drygt  förhöjda växthuseffekten är människans utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen.

"Typ det blir varmare och så..." En studie av skolår 9-elevers

Redogör för begreppet växthuseffekten

2 § LSO. Systematiskt brandskyddsarbete Redogör för varför begreppet reproducerbarhet (upprepbarhet) anses viktigt inom biologi.

Redogör utförligt för begreppen validitet och reliabilitet samt ge exempel på hur man inom biologisk forskning kan förstärka dem. Reliabilitet står för vilken garanti ett test kan ge, för att få ett så rätt och detaljerat svar som möjligt så bör man upprepa testerna.
Marknadsekonomi adam smith

Redogör för begreppet växthuseffekten

Beskriv noggrant hur det kan gå till när en sjö försuras.

Genom raffinering, Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser. Kan redogöra för hur luftens temperatur är beroende av närheten till havet och höjden över havet. Kan beskriva hur vandrande lågtryck bildas och hur de påverkar vårt väder.
Regering översätt engelska

ta bort gamla säkerhetskopior iphone
bobergsskolan personal
halon spam
alko torneå
jobb i stromstad kommun

Växthuseffekten - DiVA

c: Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Den redogör för likhetsbedömningar som folk har gjort där begreppen beskrivits verbalt eller diagrammatikalt. Modellen vidhåller att likheten mellan två begrepp är baserad på en funktion av attributen som delas av begreppen, utom de attribut som är distinktiva för båda begreppen. Detta kan formuleras enligt formel 1: Redogör för följande begrepp, symbol-ledarskap, struktur & kultur. Symbolledarskap – handlar om att inspirera människor genom att samla dem runt ett gemensamt förflutet med hjälp av t.ex. historier. Dessutom kan myter, ceremonier och ritualer användas för att påminna människor om att de jobbar för något större än nuet.