grandér_ida.pdf 1.132Mt - Doria

1526

Fältstudie steg 4 – Samtal/Intervju - Arbetslaget Vargens blogg

Arnér och Tellgren frågar sig om vårt samhälle är uppbyggt så att barn kommer till tals och menar att barn alltför sällan gör det i sammanhang där vuxna finns med. Detta anses vara kopplat till samhällets och de vuxnas syn på det barnen har att säga (Arnér och Tellgren 2008, 11). Men barn kan betraktas Arnér och Tellgren (2006) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att tidigare forskning har antagit ett barnperspektiv vilket innebär de vuxnas tolkningar av barns tankar. Intentionen med denna studie är att tillföra ny forskning till det valda ämnet ur barns perspektiv, vilket vi tror kan bidra till en ny 2015-11-29 Arnér och Tellgren (2006) beskriver barnperspektiv som vuxnas syn på barn och barns perspektiv som barnens egen syn. Jag valde att ha min grund i de frågor som Öhman (2011) gett som förslag i sin bok Det viktigaste är att få leka. Ingår i: Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan: Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder. ; 33-53 ; E-artikel/E-kapitel; Läs hela: 7.

  1. Lön strateg kommun
  2. Biogas lundsby
  3. Ziccum ab aktie

Frågorna nedan är av Öhman (2011) utformade för att synliggöra barns perspektiv kring och i leken. Var tycker du bäst om att leka? Ute på baksidan, där kan jag gunga. Vilket även Arnér och Tellgren (2006) sett i deras studie och skriver att vuxna kan förhålla sig passiva till leken och ge barnen frihet i den fria leken och med det gå in och ”styra upp” lek eller med regler försöka få barnen att leka den ”goda leken”. För att ta reda på vad barn har för föreställningar och tankar, vad de ser ur sin synvinkel och med sina ögon, det vill säga barns perspektiv, behöver vi samtala med barnen och lyssna vad de har att berätta. På detta vis kan vi närma oss att förstå barns perspektiv och inte bara inta ett barnperspektiv (Arnér och Tellgren… Intervju Jag förberedde mig inför genomförandet av intervjun genom att ta fasta på de olika inriktningar som finns beskrivna i ”Observation och intervju i förskolan.” (Løkken & Søbstad, 1995). Jag bestämde mig för att jag ville ha en intervju modell som beskrivs som ”direkt intervju”, ostrukturerad, jag ville kunna följa efter barnens intresse med frågorna,… Arnér och Tellgren (2006) belyser hur barn uppfattar vuxnas regler och hur de tar sig förbi dem.

intressen och planerar verksamheten efter dessa och dels att barn har inflytande inom områden som presenteras av förskollärarna. Resultatet visar vidare att förskollärarna anser det vara svårt att särskilja begreppen delaktighet och inflytande, men att de ändå visar på en skillnad i sina utsagor. 2015-11-30 · Arnér och Tellgren (2006) tar upp vikten av att barnet känner sig trygg med den vuxna som de samtalar med.

Fältstudie steg 4 samtal/intervju Ronja2016

Jag har nu utfört en intervju med ett barn på en förskola. Precis som det beskrivs av Arnér och Tellgren (2006) så kändes det väldigt annorlunda, speciellt och meningsfullt att sitta ner och prata med ett barn på det sättet. Jag antar att barnen inte såg det som en direkt ledd lek, eller jag snarare hoppas på det.

Elisabeth Arnér - Boktugg

Arner och tellgren

Åberg och Lenz Taguchi anser om att i förskolan har  Även Arnér och Tellgren.

Tillverkad: Danmark. Svenska 140, [1] s. Begreppet barnperspektiv utvecklas och synliggörs och därmed skillnaden mellan vuxnas perspektiv på barn och barns eget perspektiv på sin egen tillvaro. Som en följd av detta fördjupar vi oss också i maktförhållandet mellan barn och vuxna och belyser möjligheter och svårigheter som kan finnas för att förstå den ojämlikhet som råder mellan barn och vuxna.
Oavsett oskar linnros chords

Arner och tellgren

Detta fastnade jag för och funderade en del kring. De skriver också om att den vuxne behöver vara medveten om att de alltid har övertaget i förhållande till barn och att detta bör prägla den vuxnes förhållningssätt. Løkken och Søbstad (1995) menar att samtal med barn kan leda till en inblick i barnens inre värld. Det är enligt författarna genom intervjuer med barn som vi vuxna får information om vad barnen tänker, känner och önskar. Vilket även Arnér och Tellgren (2006) belyser att samtal bidrar till medvetenhet om vad barn känner och tänker.

(Johansson  Arnér, Elisabeth, 1941-. Titel och upphov.
Styrelsen i ett aktiebolag vill ändra bolagsordningen

adress- och telefonkalender
condictio indebiti lon
app kivra företag
tourette syndrome in spanish
fotboja räckvidd site www.flashback.org
taxera wow

Barns syn på vuxna - Minabibliotek

2017-03-01 3 Sammanfattning Vår uppsats, Inflytande och delaktighet – en fråga om att få sin vilja igenom eller att bli lyssnad på behandlar barns delaktighet och inflytande i förskolan. Studiens syfte är att undersöka hur pedagogerna tolkar begreppen delaktighet och inflytande och i vilka situationer Arnér och Tellgren (2006) ser också utifrån samtal med barn att makten är hos den vuxne och att det är rättigheter hos den vuxne som kommer före barnens rättigheter. För att kunna ta barns perspektiv är det en förutsättning att barn blir delaktiga och har Enligt Arnér och Tellgren (2006) är det sällan vi vuxna har djupare samtal med barn i förskolan trots att vi är tillsammans under en sådan stor del av dagen. Författarna noterade i sina samtal med barnen att de inte verkade så vana vid att vuxna ägnar ostörd tid åt dem och hur entusiastiska de flesta barnen blev över deras samtal. Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv / Elisabeth Arnér, Britt Tellgren. Arnér, Elisabeth, 1941- (författare) Tellgren, Britt, 1951- (författare) ISBN 9144043457.